1. Заявление за работно време

2. Удостоверение от БАБХ

3. Лиценз за тютюневи продукти

4. Уведомление за разкриване на обект с обществено предназначение 

5. Тротоарно право

6. Узаконяване на рекламни и фирмени надписи

7. Регистрация на фирма

8. Счетоводни услуги

9. Измерване на шум

10.Досие за пожарна безопасност и схема за евакуация

11.Удостоверение А1
Удостоверението А1 се издава от съответната компетентна ТД на НАП. За физическите лица, включително едноличните търговци по постоянния им адрес, а за местните юридически лица - по седалището на фирмата, за големи данъкоплатци и осигурители – ТД на НАП ГДО, а за средните данъкоплатци и осигурители – ТД на НАП София, дирекция СДО.

След подаване на искането за издаване на Удостоверение А1 за приложимо законодателство се извършва проверка за наличие на основание, като същата приключва с издаване или с мотивирано решение за отказ. Срокът за приключване е 30 дневен от постъпване на искането, а когато е подадено в некомпетентна структура, (ТД/офис ) на НАП е 45 дни.

Най-често до необходимостта от Удостоверение А1 прибягват българи или чужденци работещи в българска фирма от строителния бранш, международни шофьори и други специалисти, с което избягват двойно данъчно осигуряване, което в държавите от ЕС е многократно с по-високи суми. Ние от Експерт Комерс ще Ви консултираме и подготвим документите, така че да няма пропуск или мотив за отказ. В процедурата по издаване на документа, ние ще Ви представляваме до получаването му.

Безплатно може да Ви консултираме на тел: 0882000123, а ако решите да използвате нашите услуги, ще изготвим индивидуална ценова оферта според Вашите нужди и ще Ви представляваме пред НАП.

Когато пред търговския обект се разполагат подвижни съоръжения (маси, столове, хладилни витрини и други), е необходимо изготвянето и одобрението на план схеми (скици), като зависи площта пред обекта чия собственост е (частна, държавна или общинска). Заверяването се извършва от всички или част от по-долу описаните контролни органи:

1.     Дирекция „Транспорт” към СО

2.     НАГ- „Архитектура и градоустройство” към СО

3.     СДВР/КАТ

4.     Общината по местонахождение на търговския обект.

Дългогодишният ни опит, нашите познания и умения могат да Ви помогнат и спестят усилия и средства в заверяваните скици на желаните от Вас преместваеми съоръжения.

Консултирайте се безплатно на тел: 0882000123 и ако решите, ние ще узаконим желаните от Вас съоръжения пред търговския обект.

Ако имате нужда от „Разрешение за поставяне на рекламен или фирмен надпис”, нашият екип от архитекти и инжинери ще Ви изготви и съдейства за одобрението на проектите, както на фасадни, така и на покривни реклами.


Издаване на скици от АГКК в изнесен офис - без редене на опашки, без чакане - получавате скиците на ръка


Предлагаме възможност за направата на актуални скици от Агенция по геодезия, картография и кадастър, които са официален документ, доказващ пред всички административни, съдебни органи и лица с публични функции, че данните за граници, идентификатор, основни кадастрални данни и данните за собствеността върху имота са регистрирани в одобрената, актуална кадастрална карта и кадастрални регистри.

С помощта на тези скици, може да осъществявате безпроблемно сделки с недвижими имоти при нотариус, да сключвате договори, да ипотекирате пред банка недвижими имоти за теглене на кредити, да подавате молби за различни видове процедури към Столична Община или райони.

Документите служат при издаване на Удостоверения за въвеждане в експлоатация и търпимост и при изработката на Подробен Устройствен План.


Поръчката на скица с или без промяна на кадастралния регистър може, по Ваше желание, да бъде бърза или обикновена, като за повече информация се свържете с нас.

 

Препоръки на клиенти

Какво разбират клиентите за нас

НАШИЯТ ДЕВИЗ:

1. БЪРЗО
2. КАЧЕСТВЕНО
3. ГАРАНТИРАН УСПЕХ

Обади се